typewriter

Уреждане на авторските права при изпълнение на поръчка

Не забравяйте да си уредите авторските права върху лога, графики, уеб-сайтове и други креативни продукти, които са част от Вашия бизнес и идентичност

 

Когато поръчвате на дизайнер да Ви сътвори лого, сайт, графики или друг вид творчески продукт, е добре да си уредите отношенията с него от към срокове, задължения по изпълнение и неизпълнение и т.н.

Дори и обаче да решите, че доверието е достатъчно и нямате нужда от договор, трябва да уредите правата върху продукта, който ще бъде произведен за Вас.

Макар и създадени по поръчка, всички оригинални творби са обект на авторско право, принадлежащо на създателя им. Ако в договора за възлагане на поръчката не е изрично уредено, че авторското право възниква за възложителя, то остава за автора.

Обръщаме внимание, че Законът за авторското право и сродните му права прави разграничение по отношение на произведенията създадени в рамките на трудово правоотношение и тези, създадени по поръчка.

Какво казва ЗАПСП:

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) авторското право върху произведение, създадено в рамките на трудово или служебно правоотношение, принадлежи на автора (чл. 41(1) от ЗАПСП). Работодателят има изключително право без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение, доколкото в трудовия договор или в акта за назначаване не е уговорено друго, да използва така създаденото произведение за свои цели. Изключение се прави единствено за компютърни програми и бази данни, за които, когато са създадени в рамките на трудово правоотношение, авторското право принадлежи на работодателя (чл. 14 от ЗАПСП).

Произведения, които не са създадени в рамките на трудово правоотношение, а са по поръчка, се разглеждат по друг начин:

Съгласно чл. 42(1) от ЗАПСП, авторското право върху произведение, създадено по поръчка, принадлежи на автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго. Поръчващият има право (не изключително обаче) да използва произведението без разрешение на автора за целта, за която то е било поръчано ( чл. 42(2) ЗАПСП).

Така, ако сте възложител, имате право да използвате творбата за целите, за които е създадена, но не и да се разпореждате с нея, например да я преотстъпвате за ползване без разрешение от създателя й.

Друг, дори по-голям проблем е, че авторът си запазва правото сам да използва произведението, както и да разрешава използване от други лица. На практика това може да доведе до усложнения в бъдеще, ако се окаже че друго лице, Ваш конкурент дори, използва сходна визия или декорация.

Възможности за закрила, предоставени чрез други закони:

Изход от подобна ситуация е защитата на творбата като обект на индустриална собственост (дизайн или марка), което може да е добро решение, в случай, че сте пропуснали изрично да си уредите авторските права върху поръчаното лого, опаковка, декорация и т.н. или ако искате допълнителна и често по-лесна за прилагане закрила. При тях ситуацията е следната:

Промишлен дизайн: При заявяването на промишлен дизайн, ако не е уговорено друго, правото на заявяване принадлежи на работодателя или възложителя, когато дизайнът е създаден в рамките на трудово правоотношение или поръчка (чл. 16 и чл. 17 от Закон за промишления дизайн).

Търговска марка: Запазването на графичен знак като търговска марка, няма нужда от съгласие на автора. Право на заявяване има всяко лице.

Имайте предвид обаче, че защитата на една авторска творба като марка или дизайн не винаги е възможно, тъй като може да не отговаря на изискванията за регистрация или да е изпуснат моментът (за дизайните има изискване за новост, т.е. дизайнът да не е бил разгласяван от други лица или от заявителя, като гратисният период е 12 месеца).

Независимо от типа произведение, което е създадено за Вас и независимо от това, дали ще го регистрирате като марка или дизайн, Вие ще искате да използвате пълния обем права.

Съветваме Ви поръчката да е придружена от изричен договор. Уреждането навреме на авторските права, както и уреждането на отношенията между поръчител и изпълнител, не костват много време и финансов ресурс, а помагат да бъдат избегнати рискове и усложнения, спестяват главоболия и проблеми и впоследствие.