Kit-Kat-bar

Формата, която отличава - III част

Още една загубена марка от Nestlé за формата на Kit Kat, но с малко по-положителна нагласа към бъдещето на 3D марките

 

В края на 2016 Nestlé загубиха и европейската си марка за формата на десерта Kit Kat. С решение от 15 декември 2016* Съдът на ЕС постанови, че европейската 3D марка на Nestlé следва да бъде заличена, тъй като към датата на подаване (21 март 2002) не е притежавала отличителен характер. Решението дава обаче и лъч светлина за бъдещето на 3D марките.

Заличаването на европейската марка идва след решение на Върховния съд на Англия и Уелс за заличаване на национална марка за формата на десерта в началото на 2016. В мотивите към решението за заличаване Съдията изтъква, че за да бъде признат придобит отличителен характер, маркопритежателят трябва да докаже, че значителна част от публиката не просто разпознава марката, но и разчита единствено на нея, за да идентифицира търговския произход на стоките, които купува. Представените от Nestlé социологически проучвания показват, че потребителите разпознават марката, но не доказват, че те разчитат единствено на нея, (а не и на надписа 'Kit Kat' или на слогана 'have a break…'), за да разпознаят продукта на Nestlé. В резултат, Съдията приема, че формата няма нито присъща, нито придобита отличителност и не може да служи за търговска марка.

За разлика от Върховния съд на Англия и Уелс обаче, Съдът на ЕС прилага значително по-леки критерии, като изисква от маркопритежателя да докаже единствено, че значителна част от потребителите разпознават марката като означаваща продуктите на определен производител.

Разликата в приложените критерии води до различно решение за територията на Обединеното кралство. Докато местният съд приема, че маркопритежателят не е доказал, че потребителите разчитат на марката за идентифициране на производителя, Съдът на ЕС, за горе-долу същите представени доказателства, приема, че има над 88% разпознаваемост на марката във Великобритания и за тази територия има доказана придобита отличителност.

Защо все пак Nestlé губи европейската си марка?

Европейската марка има единен характер за ЕС и важи на територията на всяка държава-членка. Следователно, ако в някоя държава от ЕС има проблем с регистрацията – предходно конфликтно право или противоречие със закона – този проблем засяга цялата регистрация, не само действието й за конкретната територия.

В случая, марката е оспорена на основание, че не е имала отличителен характер към датата на подаване. Следователно, притежателят й трябва да докаже, че марката е имала отличителност (присъща или придобита) за всяка отделна държава-членка на ЕС към момента на заявяване. Към 2002 година това са били 15 държави. Nestlé представя доказателства за придобита отличителност за десет държави: Дания, Германия, Испания, Франция, Италия, Холандия, Австрия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство. Няма представени доказателства за придобита отличителност за останалите пет. Така, макар, че Nestlé на практика доказва придобита отличителност за марката на територия покриваща 90% от населението на ЕС към момента на заявяване, липсващите 10% са достатъчни марката да бъде заличена.

*Решение от 15 декември 2016, T-112/13, Mondelez vs. EUIPO

Публикувано на
20 Март 2017
Автор
Милена Кичашка